அருள்மிகு ஸ்ரீவடாரண் யேஸ்வரர் திருக்கோயில் திருவாலங்காடு

அருள்மிகு ஸ்ரீவடாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில் திருவாலங்காடு