வேணுகோபால சுவாமி திருக்கோயில்

வேணுகோபால சுவாமி திருக்கோயில் திருக்கச்சி நம்பிகள் ஆண்டுவிழா திருக்காட்சிகள்