ஸ்ரீசௌம்ய நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயில்

ஸ்ரீபூமி நீளா ஸ்ரீமாமகள் தாயார் ஸமேத ஸ்ரீசௌம்ய நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயில்