ஸ்ரீபீடம் ஸ்ரீபாலா சமஸ்தானம் திருக்கோயில்

ஸ்ரீசக்ரராஜ பூர்ண மஹாமேரு திருச்சன்னிதானம் – ஆலய தரிசனம்
நாள் : 27-07-2015

Sembakkam sri bala samasthanam varahi  navartheri page2 varahi navartheri page 1