ஸ்ரீமத் பாம்பன் ஸ்வாமிகள் மயூர வாகன சேவன விழா

ஸ்ரீமத் பாம்பன் ஸ்வாமிகள் 90வது மயூரவாகன சேவன விழா ஸ்ரீமத் பாம்பன் ஸ்வாமிகள் அதிர்ஷ்டானத்தில் நடைபெற்றது. அந்தக் காட்சிகளின் தொகுப்பு.