ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருள்மிகு பூவராக சுவாமி திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக பத்திரிகைஸ்ரீமுஷ்ணம் அருள்மிகு பூவராக சுவாமி திருக்கோயில் மஹா கும்பாபிஷேக பத்திரிகை

ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருள்மிகு பூவராக சுவாமி திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக பத்திரிகை
நாள் : 13-03-2016 முதல் 18-03-2016 வரை
மிகச் சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது.

Srimushnam samrokshanam-001 Srimushnam samrokshanam-002 Srimushnam samrokshanam-003 Srimushnam samrokshanam-004 Srimushnam samrokshanam-005 Srimushnam samrokshanam-006

Leave a Reply

Your email address will not be published.