ஸ்ரீ தாணுமாலயன் திருக்கோயில், சுசீந்திரம்

ஸ்ரீ தாணுமாலயன் திருக்கோயில், சுசீந்திரம்
அருள்மிகு ஸ்ரீதாணுமாலயன் திருக்கோயில், சுசீந்திரம் தரிசனக் காட்சிகள்