SHREE DHANVANTHRI TEMPLE KUMBABISHEGAM – PART 4

SHREE DHANVANTHRI AAROGYA PEEDAM, VALAJAPET, VELLORE. SRI PRATHYANKARA DEVI MAHA KUMBABISHEGAM ON 5/3/15.

DSCN2168