Shri Sitha Lakshmana anumanth sametha shri Kothandaramaswamy Bajanai Koil Kumbabishekam

Shri Sitha Lakshmana anumanth sametha shri Kothandaramaswamy Bajanai Koil
Ashta Bandhana Maha Samsrokshanam (Kumbabishekam)

IMG_0007

IMG_0009

IMG_0008

S.SADAGOPAN
9962039365