அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநிலத்திலுள்ள கிராண்ட் கென்யான்

திரு. லயன் ஜானகிராமன் அவர்கள் வெளிநாட்டில் பார்த்து ரசித்த காட்சிகள் :