கலாபீடம் வித்தகர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா – Part 2

posted in: விழாக்கள் | 0

கலாபீடம் வித்தகர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா
நாள் : 26-01-2017 மாலை 6.00 மணி
இடம் : பாரதிய வித்யா பவன் மினி ஹால், மயிலாப்பூர்.

kalapeetam-1 kalapeetam-2
நாள் : 26-01-2017 மாலை 6.00 மணி
இடம் : பாரதிய வித்யா பவன் மினி ஹால், மயிலாப்பூர்.