திருநாவுக்கரசர் அவதரித்த திருத்தலம்

திருவாமூர் (அப்பர்) திருநாவுக்கரசர் அவதரித்த திருத்தலம்