மணம் தவிழ்ந்த புத்தூர் சிவனாலயம் கும்பாபிஷேகம்

சமயக்குரவர் சுந்தரருடைய திருமணத்தை சிவபெருமான் தடுத்து ஆட்கொண்ட ஸ்தலம் மணம்தவிழ்ந்தபுத்தூர்

Translate »